Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. Kaikissa kouluissa päivitetään lukuvuosittain oppilashuollon toimintasuunnitelma ja turvallisuuskansio. Näihin on koottu tietoa koulun ehkäisevästä ja yhteisöllisestä oppilashuoltotyöstä sekä toimintamallit mm. kriisi- ja kiusaamistilanteiden  hoitamiseksi.

Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien hyvinvointia.

Yksilöllinen oppilashuolto vastaa yksittäisten oppilaiden hyvinvoinnista. Yksilöllinen oppilashuolto on vapaaehtoista ja perustuu huoltajan ja oppilaan suostumukseen. Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluterveydenhuollon sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut.

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ylläpitämisessä koulussa sekä vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Oppilas voi käydä koulupsykologin vastaanotolla arviointi- sekä tuki- ja keskustelukäynneillä. Koulupsykologi kartoittaa ja tutkii oppilaan oppimisvalmiuksia tarpeen mukaan. Vanhemmat tai lapsi/nuori voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin tai oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi pedagogisen tuen tiimin tai opettajan aloitteesta. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa, on luottamuksellista ja maksutonta

Koulupsykologi Kati Hagström puh. 040 5939723

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai koulun muilta työntekijöiltä. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja tekee tarvittaessa sosiaalisia selvityksiä. Koulukuraattori tekee myös verkostotyötä ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa.

Koulukuraattori Marjo Tiisanoja puh. 050 5620932

Yksittäiselle oppilaalle voidaan koota koulussa vanhempien ja oppilaan luvalla yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä, joka vastaa oppilaan tarvitsemasta oppilashuollollisesta tuesta. Tarvittaessa myös koulun ulkopuoliset toimijat voivat toimia osana yksilökohtaista monialaista asiantuntijaryhmää. Yksilöllisessä oppilashuollossa oppilaan asioiden käsittelyyn osallistuvat ainoastaan oppilaan asian kannalta tarpeelliset henkilöt ja osallistujista sovitaan yhdessä vanhempien ja oppilaan kanssa.

Huoltajat tai oppilas voivat itse ottaa yhteyttä oppilashuollon työntekijöihin tai oppilas voi ohjautua yksilölliseen oppilashuoltoon opettajien tai oppilashuollon työntekijöiden aloitteesta. Ennen oppilaan ohjausta yksilöllisen oppilashuollon palveluihin tai ohjaamisen välittömässä yhteydessä otetaan yhteys oppilaan huoltajiin.

Koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi he osallistuvat tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoavat siihen liittyvää konsultaatiota. Tarvittaessa oppilas ja perhe ohjataan eteenpäin koulun ulkopuolisiin tukitoimiin.

Yksittäistä oppilasta koskeva oppilashuoltotyö kirjataan perusopetuslainsäädännön mukaisesti. Nämä kirjaamiset muodostavat oppilashuollon rekisterin.

Kouluterveydenhuollon ja koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminnan kirjaukset tehdään ko. työntekijöiden omiin tietojärjestelmiin. Huoltajilla on mahdollisuus saada nähtäväkseen omaa lastaan koskevat kirjaukset ja rekisteritiedot. Lisätietoa kirjaamisista tai rekistereistä saa työntekijöiltä. Rekisteriselosteet löytyvät jatkossa kaupungin www-sivuilta.

Mikäli jokin seikka lapsen koulunkäyntiin tai kehitykseen liittyen askarruttaa mieltä tai nostaa huolta, toivotaan oppilaiden ja vanhempien ottavan yhteyttä oppilaan opettajaan tai oppilashuollon työntekijöihin. Lisätietoa koulun oppilashuollon toiminnasta saa omalta opettajalta tai oppilashuollon toimijoilta.